Zasady rekrutacji cudzoziemców na Uniwersytecie Opolskim

Cudzoziemiec – osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku, - Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ. U. 205 nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 roku, - O systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425);
 • Obwieszczenie ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2016 poz. 1501);

Cudzoziemiec może podjąć studia:

1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich (przejdż do rekrutacji krok po kroku);

Jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z warunków:

 • Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 • Posiadasz ważną Kartę pobytu stałego na terytorium RP;
 • Posiadasz ważną Kartę Polaka (Osoby legitymujące się Kartą Polaka są uprawnione również do podejmowania i odbywania studiów na zasadach innych niż obywateli polskich, przy czym nie mogą ubiegać się o stypendia socjalne);
 • Masz status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Korzystasz z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jesteś pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadasz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • korzystasz z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jesteś cudzoziemcem, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);

2. na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych przez uczelnię z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.);
 4. decyzji Rektora Uczelni:

Kontakt

 • Cudzoziemcy na studia prowadzone w języku polskim:
Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego
Collegium Civitas, pok. 326,
ul. Katowicka 89,
45-061 Opole
tel: (+48) 77 452 74 96
e-mail: cpw@uni.opole.pl
Srona internetowa: cpw.uni.opole.pl
 • Cudzoziemcy na studia prowadzone w języku angielskim:
Sekcja ds. Międzynarodowych Kierunków Studiów Uniwersytetu Opolskiego,
Dom Studenta „Niechcic”, pok.1,
Ul. Katowicka 87B,
45-061 Opole
tel:
e-mail: hello@uni.opole.pl
Strona internetowa: hello.uni.opole.pl


.